תנאי שימוש באתר (להלן: “האתר”) השימוש באתר “פסיכומטרי – אחד על אחד” בשירותים ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. בתקנון זה: “תכנים” = הודעות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, בין אם הוא בבעלות ביה“ס (כהגדרתו להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לביה“ס זכות שימוש בו.

שליחת פרטים

באתר מופעלת מערכת לשליחת פניות (“לידים”). הנך מצהיר בזאת כי שליחת הפרטים הינה על אחריותך בלבד, ו“אחד על אחד” לא יהא אחראי למקרים בהם תוטרד ע“י גורם כלשהו. כמו כן, אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיך לאף גורם אחר. “אחד על אחד” לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם לך עקב מסירת פרטייך האישיים באתר.

פרטי משתמש

הנך מתחייב בזאת שהפרטים שהנך מוסר בעת ההרשמה הינם פרטים נכונים ומדויקים. מסירת פרטים כוזבים הנה הפרה של תנאי השימוש, ובעצם מסירתך פרטים כוזבים הנך מקבל דבר שלא כדין, ומסכים מראש לשלם לאתר כל סכום שידרוש האתר בגין שימוש כוזב זה.

השימוש בפורום

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של הפורום אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם בפורום את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים: אין לפרסם באתר תכנים שתוכנם שקרי או מטעה; תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו, תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ותכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצ’אט בו הנך נמצא. “אחד על אחד הכנה לפסיכומטרי ולבחינות בע“מ” (להלן: “ביה“ס” ו/או “החברה”) ו/או מי מטעמו רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ“ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא אף רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת. חופש הדיבור הוא ערך עליון, אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, ובמידת הצורך, לשנותם או לא להוסיפם כלל, על מנת שלא לפגוע ברגשותיהם של גולשים אחרים. התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ“ל.

התכנים באתר:

ביה“ס ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (מורים, יועצים, מנהלים וכולי). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית, התלויה בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. ביה“ס לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או במידה והחלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת ביה“ס, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ביה“ס בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. למען הסר כל ספק, בכל הקשור לבחינה הפסיכומטרית, הגוף המוסמך בישראל הוא המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים.

זכויות יוצרים:

זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו — הינן של ביה“ס בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ“ל בלא קבלת הסכמתו של ביה“ס, בכתב ומראש. המשתמש רשאי לעשות ‘שימוש הוגן’ בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. חובה על המצטט לצטט את הכתוב ככתבו וכלשונו בלא כל שינוי היכול להפחית בערך הכתוב. רק הסכמה מראש ובכתב מאת הבעלים של זכויות היוצרים בחומר תאפשר שימוש בחומר. חומרי הלימוד המוצעים באתר הם בבעלות מלאה של בית הספר. גניבה או פרסום של מי מהם אינה חוקית. באם העתקת שאלה מהאתר ופרסמת אותה במקום אחר, הנך מתחייב בזאת לשלם לאתר סכום של 10,000 ש“ח פלוס מע“מ עבור כל שאלה שהועתקה, מבלי שיידרש האתר להוכיח נזק כלשהו שנגרם בעקבות העתקה זו. סכום זה לא יוחזר בשום מקרה, והאתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע ממך נזקים נוספים שנגרמו כתוצאה מפעולתך. שים לב: פרסום שאלה בפורום כלשהו לשם קבלת עזרה תוך ציון המקור לשאלה ומתן קישור אל המקור שלא לצרכי פרסום או רווח כספי בעקיפין או בצורה ישירה, הינו מותר. ניתן גם לקבל אישור מראש לפרסום תוכן כלשהו.

הפסקת שימוש:

ביה“ס רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה. אתה תשפה את ביה“ס, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם — ובכלל זה שכ“ט עו“ד והוצאות משפט — עקב הפרת תנאי שימוש אלה. ביה“ס רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ביה“ס בקשר לכך.ביה“ס אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וביה“ס לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו“ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. ביה“ס ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם הוא יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני סיכון שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאי ביה“ס למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. ביה“ס רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. ביה“ס לא יעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.אין ביה“ס מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וביה“ס לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ביה“ס אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

שינויים באתר:

מעת לעת ישונו התכנים באתר, כמו גם מראהו ועיצובו, והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שהתרחשו אגב ביצועם. המילים בתקנון זה המנוסחות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך ובגוף זכר תכלולנה את גוף נקבה ולהיפך.

שיפוי:

הנך מתחייב לשפות את האתר, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

380₪

במקום 950 ש"ח

רגע לפני שאתם עוברים לסל הקניות...

רצוי (ומשתלם) לרכוש את חבילת תרגול הפסיכומטרי המלאה,
המכילה:

  • קורס “התחל כאן” הכולל טיפים והסברים לקראת תחילת הלמידה לבחינה.
  • כל הסרטונים והתרגולים לפרק הכמותי.
  • כל הסרטונים והתרגולים לפרק המילולי.
  • כל הסרטונים והתרגולים לפרק האנגלית.
  • קורס מרתון הכולל טיפים והסברים לקראת סוף הלמידה לבחינה.
אתר זה משתמש בנתוני גלישה כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר ולספק לך חוויית גלישה טובה יותר